ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ನಮಗೆ ಬರೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಚಾರಣೆ

media@nayidisha.com

ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೆ?

query@nayidisha.com

ನವೀಕರಿಸಿದ

ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, 9223901111 ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ/ನೀಡಿ.

ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು/ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆ/ ನವೀಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು/ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.